top of page

ניהול ואחזקת
מבני תעשייה ומשרדים

תחזוקת מבני תעשייה ומשרדים מצריך תאום מלא ויישום צרכי הלקוחות השונים במבנה.

בתחזוקה, ניהול ובקרה של מבני תעשייה ומשרדים אנו שמים דגש מיוחד על:

מערכות בקרה לגילוי אש ועשן,  

מעליות ומערכות המים, 

ביצוע ביקורות בהתאם לדרישות היצרן,

ביצוע שינויים והתאמות בהתאם לצרכי הלקוח,

ביצוע ניקיון וגינון בהתאם לצורכי המבנה וצורכי הלקוח ובהתאמה מקצועית של מנהל המבנה, הכל בהתאם לדרישת הלקוחות.

bottom of page