top of page

ניהול נכסים ושכירויות

ניהול שכירות נכסים ודירות המושכרות על ידי יזם או קבלן.

הניהול מתבצע בהתאם לסוג ההתקשרות עם היזם/הקבלן.

היום מנהלים נכון בע"מ מנהלת כ-600 יחידות דיור בפרויקט נצבא ראש העין.

באחריותנו קבלת הדירות מהקבלן או היזם ללא תקלות ומסירתן לשוכרים.

במידת הצורך, החברה מתאמת תיקונים על ידי הקבלן או היזם, לפני או אחרי כניסת הדייר לדירה.

ניהול נכסים לפני מסירה לדיירים 

bottom of page